Pakalpojumu sniegšanas noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 15. gada 2023. septembrī

1. Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz šo vietni un darījumiem, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jums var būt saistoši papildu līgumi, kas saistīti ar jūsu attiecībām ar mums vai jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem, ko saņemat no mums. Ja kādi papildu līgumu nosacījumi ir pretrunā ar kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, šo papildu līgumu noteikumi ir noteicošie un noteicošie.

2. Iesiešana

Reģistrējoties, piekļūstot vai citādi izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot tālāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Šīs tīmekļa vietnes izmantošana vien nozīmē šo noteikumu un nosacījumu pārzināšanu un piekrišanu tiem. Dažos īpašos gadījumos mēs varam arī lūgt jūs nepārprotami piekrist.

3. Elektroniskā saziņa

Izmantojot šo vietni vai sazinoties ar mums elektroniski, jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs varam sazināties ar jums elektroniski mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtot jums e-pastu, un jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko mēs nodrošināt, lai jūs elektroniski izpildītu visas juridiskās prasības, tostarp, bet ne tikai, prasību, ka šādai saziņai jābūt rakstiskai.

4. Intelektuālais īpašums

Mums vai mūsu licences devējiem pieder un kontrolējam visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz vietni un datiem, informāciju un citiem resursiem, kas tiek rādīti vietnē vai ir pieejami tajā.

4.1. Visas tiesības tiek paturētas

Ja vien konkrētajā saturā nav noteikts citādi, jums netiek piešķirta licence vai citas tiesības saskaņā ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas nozīmē, ka jūs neizmantosiet, nekopēsit, reproducēsit, neizpildīsit, neizrādīsit, neizplatīsit, neiegulsities nevienā elektroniskā datu nesējā, nemainīsit, nepārveidosit, dekompilēsit, nepārsūtīsit, lejupielādēsit, nepārsūtīsit, monetizēsit, nepārdosit, netirgosit vai komercializēsit šajā vietnē esošos resursus. jebkādā veidā, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl obligātās tiesību normas (piemēram, tiesības citēt) nosaka citādi.

5. Trešās personas īpašums

Mūsu vietnē var būt hipersaites vai citas atsauces uz citu pušu vietnēm. Mēs neuzraugām un nepārskatām citu pušu vietņu saturu, uz kurām ir saites no šīs vietnes. Uz produktiem vai pakalpojumiem, ko piedāvā citas tīmekļa vietnes, attiecas šo trešo pušu piemērojamie noteikumi un nosacījumi. Šajās vietnēs paustie viedokļi vai materiāli, kas tiek parādīti šajās vietnēs, ne vienmēr tiek kopīgoti vai apstiprināti.

Mēs nebūsim atbildīgi par šo vietņu privātuma praksi vai saturu. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar šo vietņu un jebkuru saistīto trešo pušu pakalpojumu izmantošanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem jebkādā veidā, neatkarīgi no tā, kādi tie ir radušies, ja jūsu personiskā informācija tiek izpausta trešajām personām.

6. Atbildīga izmantošana

Apmeklējot mūsu vietni, jūs piekrītat to izmantot tikai tiem mērķiem, kas paredzēti un kā to atļauj šie Noteikumi, jebkuri papildu līgumi ar mums, piemērojamie likumi, noteikumi un vispārpieņemtā tiešsaistes prakse un nozares vadlīnijas. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu vietni vai pakalpojumus, lai izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkādu materiālu, kas sastāv no (vai ir saistīts ar) ļaunprātīgu datoru programmatūru; izmantot mūsu tīmekļa vietnē savāktos datus jebkurai tiešā mārketinga darbībai vai veikt jebkādas sistemātiskas vai automatizētas datu vākšanas darbības mūsu vietnē vai saistībā ar to.

Ir stingri aizliegts iesaistīties jebkādās darbībās, kas rada vai var radīt kaitējumu vietnei vai traucē vietnes veiktspēju, pieejamību vai pieejamību.

7. Ideju iesniegšana

Neiesniedziet nekādas idejas, izgudrojumus, autordarbus vai citu informāciju, ko var uzskatīt par jūsu pašu intelektuālo īpašumu un kuru vēlaties mums iesniegt, ja vien mēs neesam parakstījuši līgumu par intelektuālo īpašumu vai neizpaušanas līgumu. Ja jūs to mums atklājat bez šādas rakstiskas vienošanās, jūs piešķirat mums vispasaules, neatsaucamu, neekskluzīvu, bez autoratlīdzības licenci izmantot, reproducēt, uzglabāt, pielāgot, publicēt, tulkot un izplatīt jūsu saturu jebkurā esošajā vai turpmākajā medijā. .

8. Lietošanas izbeigšana

Mēs pēc saviem ieskatiem varam jebkurā laikā modificēt vai pārtraukt piekļuvi vietnei vai jebkuram tajā esošajam pakalpojumam uz laiku vai pastāvīgi. Jūs piekrītat, ka mēs nebūsim atbildīgi jums vai jebkurai trešajai pusei par šādām izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu jūsu piekļuvei vietnei vai jebkuram saturam, ko jūs, iespējams, esat kopīgojis vietnē. Jums nebūs tiesību uz kompensāciju vai citu maksājumu pat tad, ja tiek neatgriezeniski zaudēti noteiktas funkcijas, iestatījumi un/vai jebkurš Saturs, kuru esat ieguldījis vai uz kuru esat paļāvies. Jūs nedrīkstat apiet vai apiet, vai mēģināt apiet vai apiet nekādus piekļuves ierobežošanas pasākumus mūsu vietnē.

9. Garantijas un atbildība

Nekas šajā sadaļā neierobežos vai neizslēgs nekādu likumā paredzēto garantiju, kuras ierobežošana vai izslēgšana būtu pretlikumīga. Šī vietne un viss vietnes saturs tiek nodrošināts “kāds ir” un “kā pieejams”, un tajā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Mēs nepārprotami atsakāmies no jebkāda veida garantijām, gan tiešām, gan netiešām, attiecībā uz Satura pieejamību, precizitāti vai pilnīgumu. Mēs nesniedzam garantiju, ka:

  • šī vietne vai mūsu saturs atbildīs jūsu prasībām;
  • šī vietne būs pieejama nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām.

Nekas šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāms par juridisku, finansiālu vai medicīnisku padomu vai nav paredzēts. Ja jums ir nepieciešams padoms, jums jākonsultējas ar atbilstošu speciālistu.

Tālāk minētie šīs sadaļas noteikumi tiks piemēroti maksimāli pieļaujamajā piemērojamos tiesību aktos un neierobežos vai neizslēgs mūsu atbildību attiecībā uz jebkuru jautājumu, par kuru mums būtu pretlikumīgi vai nelikumīgi ierobežot vai izslēgt mūsu atbildību. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar peļņas vai ieņēmumu zaudēšanu, datu, programmatūras vai datu bāzes zudumu vai sabojāšanu, vai īpašuma vai datu zudumu vai kaitējumu), kas radušies jums vai jebkurai trešajai personai. puse, kas izriet no jūsu piekļuves mūsu vietnei vai tās izmantošanas.

Izņemot gadījumus, kad jebkādā papildu līgumā ir skaidri noteikts citādi, mūsu maksimālā atbildība pret jums par visiem zaudējumiem, kas izriet no tīmekļa vietnes vai jebkādiem produktiem un pakalpojumiem, kas tiek tirgoti vai pārdoti, izmantojot vietni, vai saistīti ar to, neatkarīgi no tiesiskās darbības veida, kas uzliek atbildību ( neatkarīgi no tā, vai tas ir līgumā, pamatkapitālā, nolaidības dēļ, paredzētajā rīcībā, deliktā vai citā veidā), tiks ierobežota līdz 1 eiro. Šāds ierobežojums kopumā attieksies uz visām jūsu prasībām, darbībām un jebkāda veida un rakstura darbības iemesliem.

10. Privātums

Lai piekļūtu mūsu vietnei un/vai pakalpojumiem, reģistrācijas procesa ietvaros jums var būt jāsniedz noteikta informācija par sevi. Jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā informācija vienmēr būs precīza, pareiza un atjaunināta.

Mēs esam izstrādājuši politiku, lai risinātu visas jūsu konfidencialitātes problēmas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu Paziņojums par konfidencialitāti un mūsu Cookie politika.

11. Pieejamība

Mēs esam apņēmušies padarīt mūsu piedāvāto saturu pieejamu personām ar invaliditāti. Ja jums ir invaliditāte un nevarat piekļūt nevienai mūsu vietnes daļai savas invaliditātes dēļ, mēs lūdzam jūs sniegt mums paziņojumu, tostarp detalizētu problēmas aprakstu. Ja problēma ir viegli identificējama un atrisināma saskaņā ar nozares standarta informācijas tehnoloģiju rīkiem un metodēm, mēs to nekavējoties atrisināsim.

12. Eksporta ierobežojumi / Tiesiskā atbilstība

Piekļuve vietnei no teritorijām vai valstīm, kurās vietnē pārdoto produktu vai pakalpojumu Saturs vai iegāde ir nelikumīga, ir aizliegta. Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, pārkāpjot Kipras eksporta likumus un noteikumus.

13. Filiāļu mārketings

Izmantojot šo vietni, mēs varam iesaistīties saistītajā mārketingā, kurā mēs saņemam procentus vai komisijas maksu par pakalpojumu vai produktu pārdošanu šajā vietnē vai caur šo vietni. Mēs varam arī pieņemt sponsorēšanu vai cita veida reklāmas kompensāciju no uzņēmumiem. Šīs izpaušanas mērķis ir nodrošināt atbilstību juridiskajām mārketinga un reklāmas prasībām, kas var tikt piemērotas, piemēram, ASV Federālās tirdzniecības komisijas noteikumiem.

14. Piešķiršana

Jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji nodot, nodot vai slēgt apakšlīgumus nevienai no savām tiesībām un/vai saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem nevienai trešajai pusei bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkurš šķietamais uzdevums, kas pārkāpj šo sadaļu, ir spēkā neesošs.

15. Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Neskarot citas mūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus, mēs varam veikt tādas darbības, ko uzskatām par vajadzīgām, lai novērstu pārkāpumu, tostarp uz laiku vai pastāvīgi apturēt jūsu piekļuvi vietnei, sazinoties ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzējam pieprasīt, lai tas bloķē jūsu piekļuvi vietnei un/vai uzsāktu pret jums tiesvedību.

16. Nepārvarama vara

Izņemot saistības maksāt naudu saskaņā ar šo, nevienas puses kavēšanās, nespēja vai bezdarbība, lai izpildītu vai ievērotu kādu no šajā saistībā noteiktajām saistībām, netiks uzskatīta par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, ja un tik ilgi, kamēr šāda kavēšanās, neveiksme vai neievērošana bezdarbība rodas jebkāda iemesla dēļ, ko šī puse nevar saprātīgi kontrolēt.

17. Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un sargāt mūs no un pret visām prasībām, saistībām, zaudējumiem, zaudējumiem un izdevumiem, kas saistīti ar šo Noteikumu un nosacījumu un piemērojamo likumu, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību un privātuma tiesību, pārkāpumu. Jūs nekavējoties atlīdzināsiet mums mūsu zaudējumus, zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar šādām prasībām vai izriet no tām.

18. Atteikšanās

Jebkuru šajos Noteikumos un nosacījumos un jebkurā Līgumā izklāstīto noteikumu neizpilde vai jebkuras izbeigšanas iespējas neizmantošana netiek uzskatīta par atteikšanos no šiem noteikumiem un neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu vai citu noteikumu spēkā esamību. Līgums vai jebkura tā daļa, vai tiesības pēc tam izpildīt katru noteikumu.

19. Valoda

Šie noteikumi un nosacījumi tiks interpretēti un interpretēti tikai angļu valodā. Visi paziņojumi un sarakste tiks rakstīti tikai šajā valodā.

20. Viss līgums

Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu paziņojums par konfidencialitāti un Sīkfailu politika, veido visu vienošanos starp jums un World Tourism Portal saistībā ar šīs vietnes lietošanu.

21. Šo noteikumu un nosacījumu aktualizācija

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šos noteikumus un nosacījumus. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šajos Noteikumos un nosacījumos izmaiņas vai atjauninājumus. Šo Noteikumu un nosacījumu sākumā norādītais datums ir pēdējais pārskatīšanas datums. Izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos stāsies spēkā pēc tam, kad šādas izmaiņas tiks publicētas šajā tīmekļa vietnē. Ja turpināsiet izmantot šo vietni pēc izmaiņu vai atjauninājumu publicēšanas, tas tiks uzskatīts par paziņojumu, ka piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

22. Tiesību aktu un jurisdikcijas izvēle

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Kipras likumi. Jebkuri strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir pakļauti Kipras tiesu jurisdikcijai. Ja tiesa vai cita iestāde kādu šo Noteikumu un nosacījumu daļu vai noteikumu atzīs par spēkā neesošu un/vai neizpildāmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šī daļa vai noteikums tiks grozīts, dzēsts un/vai izpildīts maksimāli pieļaujamā apmērā, lai īstenot šo Noteikumu un nosacījumu nolūku. Pārējie noteikumi netiks ietekmēti.

23. Kontaktinformācija

Šī vietne pieder un to pārvalda World Tourism Portal.

Jūs varat sazināties ar mums saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, rakstot vai nosūtot mums e-pastu uz šādu adresi: moc.latropmsiruotdlrow@ycavirp
Limassol, Cyprus

24. Lejupielādēt

Jūs varat arī lejuplādēt mūsu Noteikumi un nosacījumi PDF formātā.